2014. május 30.
Adatvédelem
Adatvédelmi nyilatkozat
A FaninfoKft. mint a Faninfo.hu portál üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja az általa üzemeltetett http://www.faninfo.hu/ honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
 
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.
 
I. Fogalmak
 
Személyes adat
Meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 
Különleges adat
a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 
b) különleges adat:
 
c) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,
 
d) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
 
e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 
f) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 
g) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 
h)  nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 
i)  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 
j)  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 
k)  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 
l)  automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 
m)  gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 
 
II. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során
 
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 
f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 
g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 
 
III. Az adatalanyt védő további garanciák
 
Mindenkinek joga van arra, hogy
 
a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
 
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 
c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
 
d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
IV. Személyes adat kezelése
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha
 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
 
Az adatkezelés célhoz kötöttsége:
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 
Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
 
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 
Adatbiztonság:
 
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
 
V. Adatvédelmi Irányelvek
 
Az Faninfo Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az FaninfoKft.  felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
 
Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat az Faninfo Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 
Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Faninfo Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 
Az Faninfo Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 
VI. Az Adatkezelő
 
Az adatok kezelője a Faninfo Korlátolt Felelősségű Társaság
(1037 Budapest, Fehéregyházi út 29.. Cg. 01-09-993691, adószám: 24168003-2-41,
telefon:  06-1-798-2062, e-mail: info@faninfo.hu ) (továbbiakban: Adatkezelő).
 
1. A kezelt adatok köre
 
A szervereink által automatikusan naplózott információk: a honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat semmilyen formában nem kapcsolja össze más, a felhasználó által megadott adatokkal, azokat kizárólag statisztikák és egyéb szolgáltatásokhoz szükséges elemzések elkészítésére használja. A honlap használatával a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a fenti adataikat kezelje.
 
Regisztráció során megadott adatok: bizonyos szolgáltatásaink igénybevétele regisztrációs lap kitöltéséhez kötött. A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok: a felhasználói név, tartózkodási hely, irányítószám, nem, életkor, személyes leírás (néhány szó magamról), a regisztráció időpontja, az utolsó bejelentkezés, illetve esetlegesen megadható opcionális adatok nyilvánosak, azokat a többi regisztrált felhasználható megtekintheti.
 
Nem nyilvános és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó által megadott jelszó és az e-mail cím.
 
A regisztráció kitöltésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a fenti adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
 
2. Az adatkezelés célja
 
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátosságainak megfelelően automatikus. Ezekből az adatokból az Adatkezelő statisztikai adatokat generál.
 
A honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül. Az opcionálisan megadandó adatok kezelésének a célja, hogy a felhasználó döntésének megfelelően, róla minél többet tudjon meg a többi regisztrált felhasználó.
 
Hírlevélre feliratkozott felhasználóink számára a jelzett tematikájú és gyakoriságú hírlevelet küldünk meg. A hírlevélről leiratkozni a feliratkozás helyén lehet.
 
3. Az adatkezelés időtartama
 
A regisztráció során megadott személyes adatok törlését a felhasználó bármikor kérheti - ide nem értve a 8. pontban foglalt személyes adatokat -, illetve az opcionálisan megadandó adatokat maga is bármikor törölheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja.
 
4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
 
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
 
Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. A felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő, illetve annak jogutódja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési elveknek megfelelően a személyes adatokat kezelje. A  harmadik személyeknek történő adattovábbítás tilalma nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Amennyiben a  FaninfoKorlátolt Felelősségű Társaság a http://www.faninfo.hu/ oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezeltadatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.
 
A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok közül a felhasználói név, tartózkodási hely, irányítószám, nem, életkor, személyes leírás (néhány szó magamról), a regisztráció időpontja, az utolsó bejelentkezés, valamint a hozzászólások és szavazatok, illetve esetlegesen megadható opcionális adatok nyilvánosak.
 
Nem nyilvános és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó által megadott jelszó és az e-mail cím.
 
A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó új jelszót igényelhet, amire egy generált jelszót küldünk, amihez az e-mail címet kell megadni. Felhasználói név alapján nem küldünk ki jelszót. Jelszót nem küldünk ki, azt titkosítva tároljuk.
 
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.
 
5. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
 
Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az Adatkezelő levelezési címén, illetve az info@faninfo.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.
 
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve az info@faninfo.hu e-mail címen. A metaadatokat az Adatkezelő nem törli, az adatvédelmi törvényben előírt kötelezettséget anonimizálással valósítja meg.
 
Az e-mail-en kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül kerül sor.
 
6. Jogérvényesítési lehetőségek
 
Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a Faninfo Korlátolt Felelősségű Társaság megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), www.naih.hu. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. A jogszabályok hatályos szövegét megtalálja a www.magyarorszag.hu honlapon.
 
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt ainfo@faninfo.hu  e-mail címre jutassa el.
 
 
7. Kikötés
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, változik, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.
 
A Faninfo Korlátolt Felelősségű Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatja az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
 
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 
A Faninfo Korlátolt Felelősségű Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 
A fenti adatszolgáltatási nyilatkozattal nem érintett kérdésekben a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseiszerint jár el.